Options

[A] - wojtek emeryt - 1.8 16V, 115 KM, 2000